Niniejsza Umowa określa warunki dla użytkowników materiałów i usług witryny SzukajPozyczki.pl (dalej „Witryna”). Użytkownik przyjmuje i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich następujących warunków niniejszej Umowy.

Ogólne warunki
1.1. Korzystanie z materiałów i usług Serwisu podlega normom obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2. Niniejsza Umowa jest ofertą publiczną. Uzyskując dostęp do materiałów witryny, użytkownik jest uważany za połączony z niniejszą Umową.

1.3. Administracja witryny SzukajPozyczki.pl (administracja), która jest właścicielem wszystkich odpowiednich praw własności w Witrynie, w tym praw do nazwy domeny witryny, i ćwiczenie jej administracji.

1.4. Administracja witryny ma prawo jednostronnie zmienić warunki niniejszej Umowy w dowolnym momencie. Takie zmiany wchodzą w życie po 3 (trzech) dniach od daty opublikowania nowej wersji umowy na stronie. Jeśli użytkownik nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami, jest zobowiązany do odmowy dostępu do witryny, przestania korzystać z materiałów i usług witryny.

  1. Ograniczenie odpowiedzialności administracji

2.1. W jakichkolwiek okolicznościach administrator nie ponosi odpowiedzialności za użytkownika ani żadnych stron trzecich za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, niezamierzone szkody, w tym utracone korzyści lub utracone dane, szkodę honoru, godność lub reputację biznesową spowodowane korzystaniem z Witryny lub Wyniki aktywności intelektualnej opublikowane. Online.

2.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za użytkownika ani żadnych stron trzecich za:

  • Działania użytkownika na stronie;
  • W przypadku treści i legalności niezawodność informacji wykorzystywanych przez użytkownika w Witrynie;
  • dla niezawodności informacji reklamowych wykorzystywanych przez użytkownika w Witrynie oraz jakości reklamowanych w niej towarów/pracy/usług;
  • dla konsekwencji stosowania informacji wykorzystywanych przez użytkownika w Witrynie;

2.3. W przypadku stron trzecich roszczenia do administratora związanego z użytkownikiem Witryny, użytkownik podejmuje się sam i na własny koszt, aby rozwiązać te roszczenia z osobami trzecimi, chroniąc administratora przed możliwymi stratami i postępowaniem.

  1. Administracja ma prawo

3.1. W dowolnym momencie zmień projekt witryny, jej zawartość, listę usług, zmień lub uzupełnij używane skrypty, oprogramowanie i inne obiekty używane lub przechowywane w Witrynie;

3.2. Zmień (umiarkowany) lub usuń dowolną treść, która narusza niniejszą Umowę, a także zawiesić, ograniczyć lub zatrzymać dostęp użytkownika do wszystkich lub dowolnej sekcji lub usług wstępnego powiadomienia lub bez powiadomienia wstępnego.

  1. Zobowiązania użytkownika

4.1. Użytkownik zgadza się nie podejmować działań, które można uznać za naruszenie przepisów Republiki Kazachstanu lub norm prawa międzynarodowego, w tym w dziedzinie własności intelektualnej, praw autorskich i powiązanych praw, a także wszelkich działań, które prowadzą lub mogą prowadzić lub mogą prowadzić z naruszeniem normalnego działania witryny i usług.

4.2. Zastosowanie materiałów witryn bez zgody posiadaczy praw autorskich nie jest dozwolone. W celu uzasadnionego wykorzystania materiałów na miejscu konieczne jest zawarcie umów licencyjnych (otrzymanie licencji) od posiadaczy praw autorskich.

4.3. Cytując materiały witryny, w tym chronione prace autorskie, wymagany jest link do witryny.

4.4. Komentarze i inne wpisy użytkowników w Witrynie nie powinny być sprzeczne z wymogami ustawodawstwa Republiki Kazachstanu oraz ogólnie przyjętych norm moralności i moralności.

4.5. Użytkownik jest ostrzeżony, że administracja witryny nie ponosi odpowiedzialności za odwiedzanie i wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, które mogą być zawarte w Witrynie.

4.6. Użytkownik zgadza się, że administracja witryny nie ponosi odpowiedzialności i nie ma bezpośrednich ani pośrednich obowiązków wobec użytkownika w związku z wszelkimi możliwymi, stratami lub stratami związanymi z jakimkolwiek utrzymaniem strony, rejestracją praw autorskich i informacjami o takiej rejestracji, towarach lub usługach, Dostępne lub uzyskane za pośrednictwem witryn zewnętrznych lub zasobów lub innych kontaktów użytkownika, w których wprowadził informacje lub linki do zasobów zewnętrznych opublikowanych w Witrynie.

4.7. Użytkownikowi przyjmuje postanowienie, że wszystkim materiałom i usługom witryny lub dowolnej ich części mogą towarzyszyć reklama. Użytkownik zgadza się, że administracja witryny nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie ma żadnych obowiązków związanych z taką reklamą.

4.8. Użytkownik zobowiązuje się regularnie zapoznać z treścią niniejszej Umowy, aby terminowo zapoznać się z jej zmianami.

  1. Użytkownik ma prawo

5.1. Skontaktuj się z administracją witryny w celu rozwiązania spornych problemów;

5.2. Aby uzyskać bezpłatnie, użyj całej zawartości witryny, zarówno redakcyjnej, jak i użytkownika, do celów osobistych, niezwiązanych z celami korzyści komercyjnych.

  1. Inne warunki

6.1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Republiki Kazachstanu.

6.2. Żadne z postanowień Umowy nie może być rozumiane jako ustanowienie między Użytkownikiem a Administracją Serwisu stosunków agencyjnych, partnerskich, wspólnych działań, osobistych stosunków pracy lub jakichkolwiek innych stosunków, które nie zostały wyraźnie przewidziane w Umowie.

6.3. Uznanie przez sąd któregokolwiek z postanowień Umowy za nieważne lub niewykonalne nie pociąga za sobą nieważności pozostałych postanowień Umowy.

6.4. Brak działania ze strony Administracji Witryny w przypadku naruszenia przez któregokolwiek z Użytkowników postanowień Umowy nie pozbawia Administracji Witryny prawa do podjęcia później odpowiednich działań w celu ochrony ich interesów i ochrony praw autorskich do materiałów Witryny chronione zgodnie z prawem.

Użytkownik potwierdza, że ​​zapoznał się ze wszystkimi postanowieniami niniejszej Umowy i bezwarunkowo je akceptuje.

Wszystkie firmy pozabankowe w Polsce